Görme Engelliler
T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
EDİRNE / MERKEZ - Nilüfer Hatun Anaokulu

STRATEJİK PLAN

 

NİLÜFER HATUN ANAOKULU

 

EDİRNE 2010

 

2011–2014 STRATEJİK PLANI

 

1 EDİRNE Nilüfer Hatun Anaokulu 2011 – 2014 Stratejik Planı

 

EDİRNE 2010

 

Bu stratejik plan; DPT tarafından, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıĢ olan

 

“Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”e göre ve Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığınca hazırlanan “Eğitimde Stratejik Planlama” adlı kitap çerçevesi esas alınarak hazırlanmıĢtır. 2 EDİRNE Nilüfer Hatun Anaokulu 2011 – 2014 Stratejik Planı

 

Küçük hanımlar, küçük beyler!Sizler hepinizgeleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız!

 

Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz.

 

Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız.

 

Sizlerden çok şeyler bekliyoruz.”

 

Mustafa Kemal Atatürk

 

3 EDİRNE Nilüfer Hatun Anaokulu 2011 – 2014 Stratejik Planı

 

İSTİKLÂL MARŞI

 

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...

Hakkıdır, Hakk´a tapan, milletimin istiklâl!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.Hangiçılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,Medeniyet!´ dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.Doğacaktır sana va´dettiği günler Hak´ın...Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı:Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.

Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli:Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli-Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa-taşım,Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım,Fışkırırruh-ı mücerred gibi yerden na´şım;O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;Hakkıdır, Hakk´a tapan milletimin istiklâl!

 

Mehmet Âkif ERSOY

 

4 EDİRNE Nilüfer Hatun Anaokulu 2011 – 2014 Stratejik Planı

 

ATATÜRK´ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

 

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

 

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındakiasil kanda, mevcuttur!

 

5 EDİRNE Nilüfer Hatun Anaokulu 2011 – 2014 Stratejik Planı

 

ÖĞRETMEN MARŞI

 

Alnımızda bilgilerden bir çelenk,Nura doğru can atan Türk genciyiz.Yeryüzünde yoktur, olmaz Türk´e denk;Korku bilmez soyumuz.

Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun;Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun.Candan açtık cehle karşı bir savaş,Ey bu yolda ant içen genç arkadaş!Öğren, öğret hakkı halka, gürle coş;Durma durma koş.Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun;Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun.

 

İsmail Hikmet ERTAYLAN

 

6 EDİRNE Nilüfer Hatun Anaokulu 2011 – 2014 Stratejik Planı

 

ÖNSÖZ

 

Geçmişten günümüze gelirken var olan yaratıcılığın getirdiği teknolojik ve sosyal anlamda gelişmişliğin ulaştığı hız, artık kaçınılmazları da önümüze sererek kendini göstermektedir. Güçlü ekonomik ve sosyal yapı, güçlü bir ülke olmanın ve tüm değişikliklerde dimdik ayakta durabilmenin kaçınılmazlığı da oldukça büyük önem taşımaktadır. Gelişen ve sürekliliği izlenebilen, bilgi ve planlama temellerine dayanan güçlübir yaşam standardı ve ekonomik yapı; stratejik amaçlar, hedefler ve planlanmış zaman diliminde gerçekleşecek uygulama faaliyetleri ile (STRATEJİK PLAN) oluşabilmektedir.

Okulumuz, dahaiyi bir eğitim seviyesine ulaşmak düşüncesiyle sürekli yenilenmeyi ve kalite kültürünü kendisine ilke edinmeyi amaçlamaktadır.Kalite kültürü oluşturmak için eğitim ve öğretim başta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma, sosyal faaliyetler,  alt yapı, toplumla ilişkiler ve kurumlar arası ilişkileri kapsayan 2010–2014stratejik planı hazırlanmıştır.

Büyük önder Atatürk’ü örnek alan bizler; Çağauyum sağlamış, çağı yönlendiren bireyler yetiştirmek için kurulan okulumuz, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı dahaiyi imkânlarlayetiştirip, düşünce ufku ve yenilikçi ruhu açık TürkiyeCumhuriyetinin çıtasını daha yükseklere taşıyan bireyler olması için öğretmenleri ve idarecileriyle özverili bir şekilde tümazmimizle çalışmaktayız.

Nilüfer Hatun Anaokulu olarak en büyük amacımız, çocuklarımıza sadece iyi bir bakım sağlamak değil,girdikleri her türlü ortamda çevresindekilere ışık tutan, hayata hazır, hayatıaydınlatan, bizleridaha da ileriye götürecek bireyler yetiştirmektir. İdare ve öğretmen kadrosuyla bizlerkendine güvenen, kendini her ortamda rahatça ifade edebilen, yaratıcı,sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi davranışları kazanmış, hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini, iletişim kurma ve duygularını anlatabilen çağa ayak uydurmuş, yeniliklere açık, Türkiye Cumhuriyetini daha da yükseltecek bireyler yetiştirmeyi ilke edinmiş bulunmaktayız.

Nilüfer Hatun Anaokulu´nun stratejik planlama çalışmasına önce durum tespiti,  yani okulun SWOT analiziyapılarak başlanmıştır. SWOT analizi tüm idaripersonelin ve öğretmenlerin katılımıyla uzun sürenbir çalışmasonucu ilk şeklini almış, varılan genel sonuçların sadeleştirilmesiise Okul yönetimiile öğretmenlerdenden oluşan dört kişilik bir kurul tarafından yapılmıştır. Daha sonra SWOTsonuçlarına göre stratejikplanlama aşamasına geçilmiştir. Bu süreçte okulunamaçları, hedefleri, hedeflere ulaşmak içingerekli stratejiler, eylem planı vesonuçta başarı veya başarısızlığın göstergeleriortaya konulmuştur. Denilebilir ki SWOT analizi bir kilometre taşıdır okulumuzun bugünkü resmidir vestratejik planlama ise bugündenyarına nasıl hazırlanmamız gerektiğine dairkalıcı bir belgedir.

Stratejik Plan´ da belirlenen hedeflerimizi ne ölçüde gerçekleştirdiğimiz, plan dönemi içindeki her yılsonundagözden geçirilecek ve gereken revizyonlar yapılacaktır.

Nilüfer Hatun Anaokulu Stratejik Planı (2010–2014)’de belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmamızın Okulumuzun gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız.

Planın hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerimize, velilerimize, Okul Gelişim Yönetim Ekibi’ne ve planın uygulanmasında yardımı olacak İl Milli Eğitim Müdürlüğü,  AR-GE birim sorumlusu Musa ÖZKAYA’ya teşekkür ederim.

 

Filiz SUGÖZLEYEN

 

Okul Müdürü

 

7 EDİRNE Nilüfer Hatun Anaokulu 2011 – 2014 Stratejik Planı

 

İçindekiler

 

ÖNSÖZ........................................................................................................................................................6

 

BÖLÜM 1: ÖZET GİRİŞ

 

.........................................................................................................................10

1.1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ.................................................................................................10

1.2. ÇALIŞMA TAKVİMİ......................................................................................................................12

1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ...............................................................13

1.4. YASAL DAYANAK.........................................................................................................................14

1.5. PLANIN AMACI.............................................................................................................................14

1.6. PLANIN KAPSAMI........................................................................................................................15

1.7. OKULUMUZ TKY ve STRATEJİK PLANLAMA TEMSİLCİMİZ.................................................15

 

BÖLÜM 2: MEVCUT DURUM ANALİZİ

 

.............................................................................................16

2.1. KURUM TARİHÇESİ.....................................................................................................................16

2.2. KURUMUN YAPISI........................................................................................................................16

2.3. OKULUN KURUM KİMLİK BİLGİSİ.……………………………………………………………..17

2.4. YÖNETİM ORGANİZASYON ŞEMASI........................................................................................18

2.5. OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİMİZ.........................................................................................18

2.6. OKULUN PERSONEL YAPISI.......................................................................................................19

2.7. YARDIMCI PERSONEL DURUMU...............................................................................................19

2.8. ÇALIŞANLARIN GÖREV DAĞILIMI...........................................................................................19

2.9. OKULUN ÖĞRENCİ YAPISI VE SAYILARI………………………………………………………22

2.10. YILLARA GÖRE ŞUBE VE ÖĞRENCİ SAYILARI.....................................................................22

2.11.VELİ ZİYARET ORANLARI ........................................................................................................23

 

BÖLÜM 3: FİZİKİ MEKÂNLAR VE MALİ DURUM

 

..........................................................................24

3.1. KURUMUN MALİ KAYNAKLARI................................................................................................24

3.2.OKULUN YERLEŞİM ALANI 2010................................................................................................24

3.3. OKULUN FİZİKİ İMKÂNLARI 2010.............................................................................................25

3.4. TEKNOLOJİK ALT YAPI……………………………………………………………………………26

3.5. PROJELER......................................................................................................................................27

 

BÖLÜM 4:  PAYDAŞ ANALİZİ

 

..............................................................................................................29

4.1. PAYDAŞ ANALİZİ.........................................................................................................................29

4.1.1.İç Paydaşlar............................................................................................................................30

4.1.2.Dış Paydaşlar..........................................................................................................................30

4.2. PAYDAŞ HIZMET MATRISI..........................................................................................................30

4.3. VELİ PROFİLİMİZ 2010.................................................................................................................318

 

EDİRNE Nilüfer Hatun Anaokulu 2011 – 2014 Stratejik Planı

 

BÖLÜM 5: MİSYON/VİZYON ve GZFT(SWOT)

 

.................................................................................32

5.1. MİSYON VE VİZYONUMUZ........................................................................................................32

5.2. KURUMSAL İLKELERİMİZ..........................................................................................................33

5.3. KURUMSAL DEĞERLERİMİZ......................................................................................................33

5.4.  GZFT (SWOT) ANALİZİ...............................................................................................................34

 

BÖLÜM 6: GELECEK YÖNETİMİ; GELECEĞE BAKIŞ (STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLER)

 

..35

6.1. STRATEJİK AMAÇLAR.................................................................................................................35

Stratejik Amaç 1:................................................................................................................................35

Stratejik Amaç 2:................................................................................................................................35

Stratejik Amaç 3:................................................................................................................................40

Stratejik Amaç 4:................................................................................................................................41

Stratejik Amaç 5:................................................................................................................................42

6.2. STRATEJİK AMAÇLARA GÖRE TAHMİNİ MALİYET TABLOSU.............................................43

 

BÖLÜM 7: İZLEME VE DEĞERLENDİRME

 

......................................................................................44

7.1.  İZLEME VE DEĞERLENDİRMEDE YAPILACAKLAR..............................................................44

 

BÖLÜM 8: EKLER

 

………………………………………………………………………………………...45

Ek-1………………………………………………………………………………………………………...45

Ek-2………………………………………………………………………………………………………...50

Ek:3………………………………………………………………………………………………………   51

Ek:4………………………………………………………………………………………………………   52

Ek:5……………………………………………………………………………………………………….. 53

Ek:6………………………………………………………………………………………………………54

Ek:7……………………………………………………………………………………………………….. 55

Ek:8………………………………………………………………………………………………………...56

Ek:9……………………………………………………………………………………………………… . 579

 

EDİRNE Nilüfer Hatun Anaokulu 2011 – 2014 Stratejik Planı

 

T.C.

 

EDİRNE VALİLİĞİ

 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 

NİLÜFER HATUN

 

ANAOKULU

 

MEVCUT DURUM ANALİZİ

 

2010-2011ÖĞRETİM YILI

 

10 EDİRNE Nilüfer Hatun Anaokulu 2011 – 2014 Stratejik Planı

 

BÖLÜM 1: ÖZET GİRİŞ

 

 

NİLÜFER HATUN ANAOKULU

EDİRNE 2010

2011–2014 STRATEJİK PLANI

 

1 EDİRNE Nilüfer Hatun Anaokulu 2011 – 2014 Stratejik Planı

EDİRNE 2010

Bu stratejik plan; DPT tarafından, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıĢ olan

 

“Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”e göre ve Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığınca hazırlanan “Eğitimde Stratejik Planlama” adlı kitap çerçevesi esas alınarak hazırlanmıĢtır. 2 EDİRNE Nilüfer Hatun Anaokulu 2011 – 2014 Stratejik Planı

Küçük hanımlar, küçük beyler!Sizler hepinizgeleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız!

Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz.

Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız.

Sizlerden çok şeyler bekliyoruz.”

Mustafa Kemal Atatürk

3 EDİRNE Nilüfer Hatun Anaokulu 2011 – 2014 Stratejik Planı

İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...

Hakkıdır, Hakk´a tapan, milletimin istiklâl!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.Hangiçılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,Medeniyet!´ dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.Doğacaktır sana va´dettiği günler Hak´ın...Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı:Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.

Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli:Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli-Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa-taşım,Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım,Fışkırırruh-ı mücerred gibi yerden na´şım;O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;Hakkıdır, Hakk´a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif ERSOY

4 EDİRNE Nilüfer Hatun Anaokulu 2011 – 2014 Stratejik Planı

ATATÜRK´ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındakiasil kanda, mevcuttur!

5 EDİRNE Nilüfer Hatun Anaokulu 2011 – 2014 Stratejik Planı

ÖĞRETMEN MARŞI

Alnımızda bilgilerden bir çelenk,Nura doğru can atan Türk genciyiz.Yeryüzünde yoktur, olmaz Türk´e denk;Korku bilmez soyumuz.

Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun;Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun.Candan açtık cehle karşı bir savaş,Ey bu yolda ant içen genç arkadaş!Öğren, öğret hakkı halka, gürle coş;Durma durma koş.Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun;Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun.

İsmail Hikmet ERTAYLAN

6 EDİRNE Nilüfer Hatun Anaokulu 2011 – 2014 Stratejik Planı

ÖNSÖZ

Geçmişten günümüze gelirken var olan yaratıcılığın getirdiği teknolojik ve sosyal anlamda gelişmişliğin ulaştığı hız, artık kaçınılmazları da önümüze sererek kendini göstermektedir. Güçlü ekonomik ve sosyal yapı, güçlü bir ülke olmanın ve tüm değişikliklerde dimdik ayakta durabilmenin kaçınılmazlığı da oldukça büyük önem taşımaktadır. Gelişen ve sürekliliği izlenebilen, bilgi ve planlama temellerine dayanan güçlübir yaşam standardı ve ekonomik yapı; stratejik amaçlar, hedefler ve planlanmış zaman diliminde gerçekleşecek uygulama faaliyetleri ile (STRATEJİK PLAN) oluşabilmektedir.

Okulumuz, dahaiyi bir eğitim seviyesine ulaşmak düşüncesiyle sürekli yenilenmeyi ve kalite kültürünü kendisine ilke edinmeyi amaçlamaktadır.Kalite kültürü oluşturmak için eğitim ve öğretim başta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma, sosyal faaliyetler,  alt yapı, toplumla ilişkiler ve kurumlar arası ilişkileri kapsayan 2010–2014stratejik planı hazırlanmıştır.

Büyük önder Atatürk’ü örnek alan bizler; Çağauyum sağlamış, çağı yönlendiren bireyler yetiştirmek için kurulan okulumuz, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı dahaiyi imkânlarlayetiştirip, düşünce ufku ve yenilikçi ruhu açık TürkiyeCumhuriyetinin çıtasını daha yükseklere taşıyan bireyler olması için öğretmenleri ve idarecileriyle özverili bir şekilde tümazmimizle çalışmaktayız.

Nilüfer Hatun Anaokulu olarak en büyük amacımız, çocuklarımıza sadece iyi bir bakım sağlamak değil,girdikleri her türlü ortamda çevresindekilere ışık tutan, hayata hazır, hayatıaydınlatan, bizleridaha da ileriye götürecek bireyler yetiştirmektir. İdare ve öğretmen kadrosuyla bizlerkendine güvenen, kendini her ortamda rahatça ifade edebilen, yaratıcı,sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi davranışları kazanmış, hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini, iletişim kurma ve duygularını anlatabilen çağa ayak uydurmuş, yeniliklere açık, Türkiye Cumhuriyetini daha da yükseltecek bireyler yetiştirmeyi ilke edinmiş bulunmaktayız.

Nilüfer Hatun Anaokulu´nun stratejik planlama çalışmasına önce durum tespiti,  yani okulun SWOT analiziyapılarak başlanmıştır. SWOT analizi tüm idaripersonelin ve öğretmenlerin katılımıyla uzun sürenbir çalışmasonucu ilk şeklini almış, varılan genel sonuçların sadeleştirilmesiise Okul yönetimiile öğretmenlerdenden oluşan dört kişilik bir kurul tarafından yapılmıştır. Daha sonra SWOTsonuçlarına göre stratejikplanlama aşamasına geçilmiştir. Bu süreçte okulunamaçları, hedefleri, hedeflere ulaşmak içingerekli stratejiler, eylem planı vesonuçta başarı veya başarısızlığın göstergeleriortaya konulmuştur. Denilebilir ki SWOT analizi bir kilometre taşıdır okulumuzun bugünkü resmidir vestratejik planlama ise bugündenyarına nasıl hazırlanmamız gerektiğine dairkalıcı bir belgedir.

Stratejik Plan´ da belirlenen hedeflerimizi ne ölçüde gerçekleştirdiğimiz, plan dönemi içindeki her yılsonundagözden geçirilecek ve gereken revizyonlar yapılacaktır.

Nilüfer Hatun Anaokulu Stratejik Planı (2010–2014)’de belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmamızın Okulumuzun gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız.

Planın hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerimize, velilerimize, Okul Gelişim Yönetim Ekibi’ne ve planın uygulanmasında yardımı olacak İl Milli Eğitim Müdürlüğü,  AR-GE birim sorumlusu Musa ÖZKAYA’ya teşekkür ederim.

Filiz SUGÖZLEYEN

Okul Müdürü

7 EDİRNE Nilüfer Hatun Anaokulu 2011 – 2014 Stratejik Planı

İçindekiler

ÖNSÖZ........................................................................................................................................................6

BÖLÜM 1: ÖZET GİRİŞ

.........................................................................................................................10

1.1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ.................................................................................................10

1.2. ÇALIŞMA TAKVİMİ......................................................................................................................12

1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ...............................................................13

1.4. YASAL DAYANAK.........................................................................................................................14

1.5. PLANIN AMACI.............................................................................................................................14

1.6. PLANIN KAPSAMI........................................................................................................................15

1.7. OKULUMUZ TKY ve STRATEJİK PLANLAMA TEMSİLCİMİZ.................................................15

BÖLÜM 2: MEVCUT DURUM ANALİZİ

.............................................................................................16

2.1. KURUM TARİHÇESİ.....................................................................................................................16

2.2. KURUMUN YAPISI........................................................................................................................16

2.3. OKULUN KURUM KİMLİK BİLGİSİ.……………………………………………………………..17

2.4. YÖNETİM ORGANİZASYON ŞEMASI........................................................................................18

2.5. OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİMİZ.........................................................................................18

2.6. OKULUN PERSONEL YAPISI.......................................................................................................19

2.7. YARDIMCI PERSONEL DURUMU...............................................................................................19

2.8. ÇALIŞANLARIN GÖREV DAĞILIMI...........................................................................................19

2.9. OKULUN ÖĞRENCİ YAPISI VE SAYILARI………………………………………………………22

2.10. YILLARA GÖRE ŞUBE VE ÖĞRENCİ SAYILARI.....................................................................22

2.11.VELİ ZİYARET ORANLARI ........................................................................................................23

BÖLÜM 3: FİZİKİ MEKÂNLAR VE MALİ DURUM

..........................................................................24

3.1. KURUMUN MALİ KAYNAKLARI................................................................................................24

3.2.OKULUN YERLEŞİM ALANI 2010................................................................................................24

3.3. OKULUN FİZİKİ İMKÂNLARI 2010.............................................................................................25

3.4. TEKNOLOJİK ALT YAPI……………………………………………………………………………26

3.5. PROJELER......................................................................................................................................27

BÖLÜM 4:  PAYDAŞ ANALİZİ

..............................................................................................................29

4.1. PAYDAŞ ANALİZİ.........................................................................................................................29

4.1.1.İç Paydaşlar............................................................................................................................30

4.1.2.Dış Paydaşlar..........................................................................................................................30

4.2. PAYDAŞ HIZMET MATRISI..........................................................................................................30

4.3. VELİ PROFİLİMİZ 2010.................................................................................................................318

 

EDİRNE Nilüfer Hatun Anaokulu 2011 – 2014 Stratejik Planı

BÖLÜM 5: MİSYON/VİZYON ve GZFT(SWOT)

.................................................................................32

5.1. MİSYON VE VİZYONUMUZ........................................................................................................32

5.2. KURUMSAL İLKELERİMİZ..........................................................................................................33

5.3. KURUMSAL DEĞERLERİMİZ......................................................................................................33

5.4.  GZFT (SWOT) ANALİZİ...............................................................................................................34

BÖLÜM 6: GELECEK YÖNETİMİ; GELECEĞE BAKIŞ (STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLER)

..35

6.1. STRATEJİK AMAÇLAR.................................................................................................................35

Stratejik Amaç 1:................................................................................................................................35

Stratejik Amaç 2:................................................................................................................................35

Stratejik Amaç 3:................................................................................................................................40

Stratejik Amaç 4:................................................................................................................................41

Stratejik Amaç 5:................................................................................................................................42

6.2. STRATEJİK AMAÇLARA GÖRE TAHMİNİ MALİYET TABLOSU.............................................43

BÖLÜM 7: İZLEME VE DEĞERLENDİRME

......................................................................................44

7.1.  İZLEME VE DEĞERLENDİRMEDE YAPILACAKLAR..............................................................44

BÖLÜM 8: EKLER

………………………………………………………………………………………...45

Ek-1………………………………………………………………………………………………………...45

Ek-2………………………………………………………………………………………………………...50

Ek:3………………………………………………………………………………………………………   51

Ek:4………………………………………………………………………………………………………   52

Ek:5……………………………………………………………………………………………………….. 53

Ek:6………………………………………………………………………………………………………54

Ek:7……………………………………………………………………………………………………….. 55

Ek:8………………………………………………………………………………………………………...56

Ek:9……………………………………………………………………………………………………… . 579

 

EDİRNE Nilüfer Hatun Anaokulu 2011 – 2014 Stratejik Planı

T.C.

EDİRNE VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

NİLÜFER HATUN

ANAOKULU

MEVCUT DURUM ANALİZİ

2010-2011ÖĞRETİM YILI

10 EDİRNE Nilüfer Hatun Anaokulu 2011 – 2014 Stratejik Planı

BÖLÜM 1: ÖZET GİRİŞ

 

Yayın: 2013-01-11 - Güncelleme: 2013-01-11 10:25:58 - Görüntülenme: 272